• گفتگوی تصویری / گرداورنده: فریدون آو/ آذرماه1398

  • Visual Dialogue / Curator : Fereydoun Ave / Des . 2019